Reklamačný protokol

Reklamačný protokol č.:................../vyplní predávajúci/
Predávajúci: SLPO s. r. o., Nálepkova 100, 900 27 Bernolákovo, IČO: 46 453 130 Email: slavi@ivankanet.sk

a) Kupujúci:.................................................................................................................................................
b) Reklamovaný produkt: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
c) Doklad o kúpe č.:.............................. d) Dátum zakúpenia produktu:………………………………
e)Dátum uplatnenia reklamácie:..................................................................................................................
f)Reklamované vady ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Poučenie pre spotrebiteľa: Uvedené v Reklamačnom poriadku, bod 27.
g) Spotrebiteľ sa rozhodol a uplatňuje si právo na: □ riadne, včas a bezplatne odstránenie vady, □ výmena produktu, □ výmena súčasti produktu, □ výmena vadného produktu za bezvadný, □ zrušenie kúpnej zmluvy, □ primeraná zľava z ceny produktu. /spotrebiteľ označí jednu z uvedených možnosti/
h)Určenie spôsobu vybavenia reklamácie predávajúcim: □ ihneď, □ do 3 pracovných dní/jedná sa o zložitý prípad/, □ najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie /vyžaduje sa zložité technické zhodnotenie výrobku/
i)Vybavenie reklamácie: □ ihneď, □ reklamácia bude vybavená dňa:...............................
Kupujúci:............................................... Predávajúci:.............................................
/podpisy len v prípade uplatnenia reklamácie poštou/
j) Spôsob vybavenia reklamácie:
□ písomná výzva na prevzatie plnenia dňa....................
k)*Reklamácia uznaná: □ bezplatne odstránenie vady – oprava, □ výmena produktu, □ výmena súčasti produktu, □ výmena vadného produktu za bezvadný, □ zrušenie kúpnej zmluvy, □ primeraná zľava z ceny produktu..........% v hodnote...........eur,
l)*Reklamácia zamietnutá, dôvody: ……………………………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………

Dátum vybavenia reklamácie:…………………………………………….


Predávajúci:............................................. Kupujúci:...............................................

 

MWNmY